English
HAKKIMIZDA / Tüzük /
TÜRKİYE KOJENERASYON DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TÜRKİYE KOJENERASYON DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı: 
Madde 1: TÜRKİYE KOJENERASYON DERNEĞİ’DİR. Uluslararası platformlarda kullanılmak üzere adı Turkish Cogeneration Association ve kısa adı Cogen Turk’dür.

Derneğin Yeri: 
Madde 2: Derneğin merkezi İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindedir. Derneğin şubesi yoktur.

Derneğin Amacı: 
Madde 3: Dünyanın en verimli enerji üretim yöntemi olan “Birleşik Isı Ve Güç” Üretimi kısa adıyla Kojenerasyon Teknolojileri alanında faaliyet gösteren Derneğin amaçları şunlardır;

·         Kojenerasyon Teknolojisinin ülkemiz çapında tanıtılmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak,

·         Kojenerasyon Teknolojileri uygulamalarının bilimsel bir disiplin içinde yapılması yolunda çalışarak devletin yetkili kuruluşlarına öneriler götürmek,

 • Yatırımcılar, kullanıcılar, müteahhitler, ekipman ve malzeme imalatçıları, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu veya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığın sorumluluk ilgi ve çalışma alanlarını kapsayan mevzuat, yönetmelik, tebliğ vb. düzenlemelere yönelik girişim ve önerilerde bulunmak,
 • Türkiye enerji sektöründe çalışanları Kojenerasyon Teknolojilerindeki küresel gelişmelerden haberdar etmek, iletişimi ve bilgi alışverişini arttırmak,
 • Kojenerasyon Teknolojilerinin uygulamalarını teşvik etmek, kolaylaştırma ve yaygınlaştırma yolunda gerekirse yasal altyapının hazırlanmasına katkı veya destek sağlamak,
 • Kojenerasyon uygulamalarında (dizayn, inşaat, deneme işletmesi ve ticari işletme, bakım, revizyon, yedek parça) karşılaşılan sorunların çözümüne Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, EPDK, BOTAŞ, TEİAŞ, TETAŞ, TEDAŞ, Bölgesel Dağıtım Şirketleri, MTA, EİGM ve dengi kuruluşlar nezdinde görüşme ve yazışmalarla yardımcı olmak, katkı ve destekte bulunmak.

Çalışma Konu ve Biçimleri: 
Madde 4: Dernek, yukarıdaki amacına ulaşması için, aşağıda belirtilen alanlarda ve biçimlerde çalışmalar yapar:

4.1. Konu ile ilgili bilimsel ve teknik toplantı, konferans, seminer, sergi ve benzerlerini düzenler. Gerekirse bu yönde yurt içi ve yurtdışı konferanslar vb. etkinliklere katılır. (Dernek siyasi amaçlı hiçbir toplantıya katılamaz ve destek veremez.)

4.2. Üyeler arasında gerekli iletişimi kurabilmek için önlemler alır. Gereğine göre bireysel duyuru, bülten, dergi, kitap çıkarabileceği gibi, KOJENERASYON TEKNOLOJİLERİ uygulamalarının tanıtılması ve yaygınlaştırılmasına yönelik yayınları destekler ve elektronik ortamda web sitesi ve sosyal medya imkanlarını kullanır.

4.3. Kojenerasyon Teknolojileri uygulamalarının, beklenen azami faydayı sağlaması ve mümkün olan en yüksek verimle yapılması yolunda dernek içi ve dernek dışı uzmanlardan faydalanır.

4.4. Resmi kuruluşlarla teması sürdürerek, KOJENERASYON TEKNOLOJİLERİ ile ilgili olarak çıkacak, yasa, kararname, yönetmelik, tüzük, şartname ve standartlara yönelik öneriler getirir. Ayrıca yürürlükteki benzeri mevzuat hükümlerindeki KOJENERASYON TEKNOLOJİLERİ sektörüne zarar veren ya da uygulamaları geciktiren uyumsuzlukların düzeltilmesi için çalışmalar, yapar ve yaptırır. Bu çalışmaları Resmi kuruluşlara intikal ettirir, izah eder, konuların savunmasını yapar ve doğrusunun yapılması için gereken çabaları gösterir.

4.5. Üyelerin ve üye kuruluş mensuplarının görgü, bilgi ve deneyimlerini genişletecek her türlü etkinlikte bulunur.

4.6. Gerektiğinde, ilgili resmi makamlardan izin almak suretiyle amaçları doğrultusunda, bilim ve teknolojik gelişmeleri takip etmek, üyelerine aktarmak ve yurdumuzdaki KOJENERASYON TEKNOLOJİLERİ uygulamalarını tanıtmak için yurt dışı kuruluş ve yayınlara üye olabilir ve bu kuruluşlara temsilci gönderebilir.

4.7. Amaçları kapsamındaki faaliyetleri sürdürebilmek için, bağış toplama mevzuat ve ana hükümleri çerçevesinde bağış alır ve gerektiğinde yardım yapar.

4.8. Derneğin şubesi yoktur ancak gerekli görülen yerlerde temsilcilik açabilir. Temsilcilikler, dernek genel kurullarında temsil edilmezler. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

4.9. Dernekler, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile plâtform oluşturabilir.

Plâtform, kanunların dernekler için yasakladığı amaç ve faaliyet konuları doğrultusunda kurulamaz ve faaliyet gösteremez.

4.10. Dernek, amacının gerçekleştirilmesine yönelik olarak genel kurulun kabul etmesi şartıyla borçlanabilir. 

4.11. Gelir arttırıcı projeler geliştirebilir, amaçlarını gerçekleştirilmesine yönelik olarak, kazanç paylaşmayı amaçlamayan iktisadi işletmeler kurabilir.

4.12. Dernek, Tüzük ’de belirtilen amaç ve faaliyet alanları kapsamında üyelerinin hak ve menfaatlerini korumak için, kendi adına, üyelerinin haklarının tespiti ve/veya hukuka aykırı durumunun giderilmesi ve/veya üyelerinin gelecekteki haklarının ihlal edilmesinin önüne geçilmesi için 3. kişilere dava açabilir.

4.13. Aynı amaç doğrultusunda çalışan federasyonlara üye olabilir veya bu amaçla kurulacak federasyon kurucu üyesi olabilir.

Üyelik: 
Madde 5: Üyelik Genel Şartları ve Üyelik Türleri

Üyelik Genel Şartları:

Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan, Yönetim Kurulunca tespit edilen Kojenerasyon Teknolojilerinin iştigal sahasına giren işlerden birinde faaliyet gösterme şartına uyan Kojenerasyon Sistemleri danışmanlık, fizibilite, dizayn, işeri ile iştigal eden firmalar ile Kojenerasyon Sistemleri kuruluş veya işletmeleri için ekipman ve malzeme imal eden firmalarda çalışan, kojenerasyon tesis sahibi işletmecisi olan veya çalışanı olan, üniversite öğretim üyeleri, bürokratlar Kojenerasyon Teknolojilerinin tanıtılması ve yaygınlaştırılması için çalışan basın ve yayın kuruluşlarının temsilcileri ile diğer ilgili gerçek kişi ve tüzel kişiler, üyelik şartlarını yerine getirmek kaydı ile  derneğe üye olabilirler.

Tüzel kişilik olarak üye olunması halinde şirketin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişiler oy kullanır. Bu kişilerin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, şirket yapısında isim değişikliği olduğunda tüzel kişi adına oy kullanacak kimse, ilgili firma tarafından yeniden belirlenerek Derneğe bildirilmek durumundadır.

Üyelik Türleri

5.1. Asıl Üyelik: Derneğin asil üyeleri seçme ve seçilme hakkına sahiptir.

5.1.1. Kurumsal Asil Üyelik (Tüzel Kişi):

Dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri ve sorumlulukları üstlenmiş, başkanları ya da kendilerini temsil ile görevlendirdikleri gerçek kişiler yolu ile temsil edilen seçme ve seçilme hakkına sahip, tüzel kişiliği olan üyelerdir.

Kurumsal üyelik statüsünde olan her bir tüzel üye için bir adet yedek isim bildirilmesi zorunludur.

5.1.2. Bireysel Asil Üyelik (Gerçek Kişi):

Dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri ve sorumlulukları üstlenmiş, seçme ve seçilme hakkına sahip gerçek kişi üyelerdir.

5.2. Akademik ve Onursal Üyelik:

Sektörle ilgili Üniversite veya Yüksekokullarda, Akademik çevrelerde görevli olan, çalışan kişiler ile Derneğe ve/veya amaç ve hizmet konularına emeği geçmiş olan kişiler arasından, yönetim kurulunun kabulü ile seçilen üyelerdir.

Akademik ve Onursal üyeler, Genel Kurul’a davet edilirler; burada söz hakkına sahiptirler, ancak organlara seçilme ve seçme haklarına sahip olmayıp, diledikleri taktirde ödenti verirler.

5.3 Onursal Başkanlık:

Onursal Başkan, Derneğe Başkanlık yapmış üyeler arasından, yönetim kurulunun kabulü ile seçilen eski Başkan üyelerdir. Onursal Başkan, bireysel ve kurumsal üyelerin tüm haklarına sahiptir ancak aidat ödeme yükümlülüğü yoktur.

5.3. Kurucu Üyelik

Derneğin kurulması sırasında yer alan kurucu üyeler, tamamen farklı bir iş alanına geçmiş olmasına veya çalışıp çalışmama durumuna bakılmaksızın üyeliklerini devam ettirmek istemeleri halinde kurucu üyelik statüsünde üyeliklerini sürdürebilirler.

5.4. Danışma Kurulu Üyeliği

Yönetim Kurulu tarafından üyelik süresi ve yaşı toplamı belirli bir zamana ulaşmış, mevcut üyeler arasından seçilen üyelerin oluşturduğu kuruldur.

Üyeliğe Kabul Edilme: 
Madde 6:  İki asli üyenin teklifi ve adayın başvurusu üzerine, Yönetim Kurulu yine bu tüzük gereğince belirleyeceği “üyelik koşullarının” sağlanmasını da dikkate alarak başvuruyu inceler ve 30 gün içinde karara bağlar. Sonucu, başvuru sahibine yazılı olarak bildirdiği tarihten itibaren başvuran kişinin resmi olarak üyeliği başlamış kabul edilir.

Üyelikten Ayrılma: 
Madde 7: Her üye Yönetim Kurulu’na yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmekle ayrılmış sayılır. Dernekten ayrılanların ayrılmış sayılma tarihine kadar tahakkuk eden aidat borçları tahsil edilir.

Üyelikten Çıkarılma: 
Madde 8: Aşağıda belirtilen hallerde Yönetim Kurulu kararı ile dernek üyeliğinden çıkarılma işlemi uygulanır:

8.1. Derneğin amaç ve faaliyetlerine aykırı davranışta bulunmak.

8.2. Dernek tüzük ve hükümlerine ya da Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uymamak.

8.3. Derneğe karşı olan mali yükümlülüklerini 3 yıl üst üste yerine getirmemek.

8.4. 5253 sayılı Dernekler Kanunu’na göre üye olma koşullarını kaybetmek.

8.5. Dernek faaliyetlerinden, toplantılardan uzak kalmak, verilen görevleri yapmamak veya yapamamak, görev almaktan kaçınmak, derneğin yaşamasına ve amaçlarına karşı ilgisizlik göstermek, derneğin amaç ve ilkelerine ve çalışma biçimlerine karşı aykırı davranış, fiil ve hareketlerde bulunmak,

Derneğin Organları: 
Madde 9: Derneğin organları şunlardır:

9.1. Genel Kurul

9.2. Yönetim Kurulu

9.3. Denetleme Kurulu

Genel Kurul: 
Madde 10: Genel Kurul derneğin en yüksek organıdır. Kurul, derneğe aidat borçlarını ödemiş asil üyelerden oluşur.

Genel Kurul, Yönetim Kurulu’nun çağrısı üzerine olağan olarak iki yılda bir Kasım ayı içinde toplanır.

Olağanüstü Genel Kurul, Yönetim Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde çağrılır ya da Denetleme Kurulu’nun isteği üzerine Yönetim Kurulu’nun bir ay içinde yapacağı çağrı ile toplanır. Bu çağrının yapılmaması halinde Mahalli Sulh Hakimliğinin Dernek üyeleri arasından görevlendireceği 3 kişilik bir heyetin çağrısı ile kurul zorunlu olarak toplanır. Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı toplanma isteği de olağanüstü toplantıyı gerektirir.

Çağrı Usulü ve Toplantı Yeri ve Genel Kurul toplantı İlkeleri: 
Madde 11: Dernek Genel Kurulunun toplantıya çağrılmasında uygulanacak yöntemler aşağıda gösterilmiştir:

 • Dernek Yönetim Kurulu, Genel Kurula katılma hakkına sahip asil üyeler çizelgesini saptar ve tüm aidat borçlarının ödenmesi için borçlu üyelere uyarıda bulunur. Borçları bulunan üyeler Genel Kurul toplantısına katılamazlar, seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar.
 • Genel Kurula katılacak asil üyelere, en az 15 gün önceden yapılacak toplantının ve bu toplantıda yeteri çoğunluk sağlanamadığı takdirde düzenlenecek ikinci toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim   numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. 
 • İki toplantı tarihi arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
 • Toplantının çoğunluk sağlanamaması dışında başka bir nedenle geri bırakılması halinde, geri bırakma sebebi de belirtilmek suretiyle ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. Ertelenen toplantının, geri bırakılma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Genel Kurul Toplantısı bir defadan fazla ertelenemez.

Genel Kurul toplantılarında uygulanacak ilkeler aşağıda gösterilmiştir:

 • Genel Kurula katılacak asil üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen “Genel Kurul Üyeleri Çizelgesi”ndeki adları karşısına imza atıp Genel Kurul toplantısına girerler. İmzalanan çizelgeye göre Genel Kurula katılan asil üyeler sayısı ile toplantı ve karar yeter sayıları, Yönetim Kurulu Başkanlığı tarafından imzalanan bir tutanakla saptanır.
 • Genel Kurul, Yönetim Kurulu Başkanlığınca, çoğunluğun sağlandığını belirten tutanağı okumasından sonra Yönetim Kurulu Başkanı ya da Başkan Yardımcısı tarafından açılır ve Genel Kurulu yönetmek üzere oluşturulacak Divana 1 başkan, 1 başkan yardımcısı, 1 sekreter seçilir.
 • Genel Kurulda gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak toplantıya katılan asil üyelerin en az 1/10’u tarafından yazılı olarak görüşülmesi istenen ve gündem maddeleri ile ilişkili konuların gündeme konulması zorunludur.

Toplantı Yeter Sayısı ve Yapılış Usulü: 
Madde 12: Genel Kurul, kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlası ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılanların sayısı Yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel Kurulda Oy Kullanma ve Karar Alma Usulleri: 
Madde 13: Genel Kurul’da her asil üyenin yalnız bir oy hakkı vardır ve üye oyunu şahsen kullanır. Genel Kurul’da kararlar (dernek organlarının seçimi hariç) açık oyla yapılır. Karar yeter sayısı toplantıya katılan asli üyelerin yarısından bir fazladır.

Derneğin feshi ve tasfiyesinde ve tüzük değişikliği hakkındaki kararlarda 2/3 çoğunluk aranır. Dernek organlarının seçiminde gizli oy açık tasnif usulü uygulanır.

Genel Kurul Görev ve Yetkileri: 
Madde 14: Genel Kurul'un görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

14.1. Dernek organlarının seçilmesi.

14.2. Gerektiğinde tüzük değişikliği yapması.

14.3. Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlarının görüşülmesi ve Yönetim Kurulu’nun ibrası.

14.4. Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçenin aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.

14.5. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.

14.6. Derneğin fesh edilmesi.

14.7. Yönetim Kurulu ya da üyeler tarafından önerilecek geniş kapsamlı projelerin amaçlar, mevzuat, tüzük ve yapılabilirlik doğrultusunda incelenerek karara bağlanması.

14.8. Gündeme usulü gereği getirilen ve toplantıda üyelerin en az 1/10’u tarafından gündeme alınması istenen konuların karara bağlanması.

14.9. Dernek tüzüğünde ve mevzuatta Genel Kurul’ca yapılması öngörülen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

14.10. Derneğin borçlanıp borçlanmamasına karar vermesi.

Yönetim Kurulu: 
Madde 15: Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul’a katılan üyeler arasında gizli oyla bir olağan dönem için 11 asil 7 yedek olmak üzere seçilir.

Kurul ilk oturumunu kendi arasında yapar ve bir başkan, biri teknik, biri idari işlerden sorumlu olmak üzere iki başkan yardımcısı, ihtiyaç halinde bir muhasip ve bir sekreter ve diğer ilgili görevlileri seçerek görev bölümü yapar. Yönetim Kurulu’nca kabul edilen bir mazereti olmadan arka arkaya 3 olağan toplantıya katılmayan üyenin Yönetim Kurulu üyeliği devamına Yönetim Kurulu karar verir. Asli üyelerden boşalma olunca yedek üyeleri göreve çağırmak zorunludur.

Yönetim Kurulu, gerekmesi halinde profesyonel bir Genel Sekreter veya Koordinatör ve Mali Müşavir istihdam edebilir.

GENEL SEKRETER/ KOORDİNATÖR

Yönetim Kuruluna karşı sorumlu olacak Genel Sekreter;

Derneğin;

·         Çalışmaların ve Etkinliklerin koordinasyonundan,

·         Derneğin gerekli tüm idari ve mali işlerinin yürütülmesinden,

·         Dernekler Kanunu gereğince bulundurulması gereken tüm resmi defterlerin tutulmasından,

·         Dernek hesaplarının eksiksiz ve mevcut kanunlar çerçevesinde tutulmasından,

·         Yönetim Kurulunun yazışmalarından,

·         Derneğin gelirlerini artırıcı faaliyetlerin koordinasyonundan ve uygulanmasından,

·         Dernek faaliyetleri ile ilgili olarak diğer yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile ilişkilerin koordinasyonundan,

·         Yönetim Kurulunca kendisine verilecek diğer işlerin yerine getirilmesinden sorumludur.

Genel Sekreter ya da Koordinatör, istenmesi halinde Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılabilir.

Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri: 
Madde 16: Yönetim Kurulu derneğin yürütme organıdır tüm faaliyetler bu kurulca yürütülür. Bu kurulun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

16.1. Derneğin amaç ve çalışma konuları kapsamında kararlar alıp uygulamak. Genel Kurul’ca alınan kararları uygulamak.

16.2. Tüzük prensipleri dahilinde asil üyelik niteliklerini tespit etmek ve aday üye başvurularını karara bağlamak.

16.3. Derneği temsil etmek ya da bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaç kişiye yetki vermek

16.4. Dernek gelir ve giderlerine ait işlemleri yapmak, çalışma raporu ve bütçeyi hazırlamak ve Genel Kurul’a sunmak. Gerektiğinde bütçe fasılları arasında aktarma yapmak.

16.5. Gerekli personelin istihdamı, tayin ve terfileri, ücretler gibi hususlarda karar vermek.

16.6. Toplantı gündemini hazırlayarak genel kurulu usulüne uygun olarak olağan ya da olağanüstü toplantıya çağırmak.

16.7. Dernek tüzüğü ve mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak.

16.8. Tüzük hükümlerinin verdiği yetki ölçüsünde aidatlar hakkında karar vermek.

Dernek Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Toplantıları: 
Madde 17:
Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Dernek Başkanıdır. Dernek Başkanı bulunmadığı zamanlarda başkan yardımcılarından yaşça büyük olanı başkanın bütün yetkilerine sahiptir. Yönetim kurulu gerek gördüğü sıklıkta ve zamanda önceden kararlaştırılmış toplantı gününde toplanır. Toplantı çağrıları başkan, başkan bulunmadığı takdirde başkan yardımcıları tarafından yapılır. Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın bulunduğu taraf bu çokluğu sağlamış sayılır.

Denetleme Kurulu: 
Madde 18: Denetleme Kurulu derneğin yetkili denetim organıdır. Bu kurul genel kurulca kendi üyeleri arasından gizli oyla seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. En çok oy alan 3 aday asil bunları izleyen 3 aday yedek olarak seçilmiş olur.

Kurul ilk toplantısında aralarında bir başkan ve bir raportör seçer, Kararlarını salt çoklukla verir.

Bu kurulun görev ve yetkileri aşağıda özetlenmiştir:

Derneğin bütçe ve hesap işleri ile ilgili defter ve belgeler üzerinde yapacağı inceleme sonuçlarını iki yıllık dönem raporu halinde ve önerilerle birlikte Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurul’a sunmak.

Yönetim Kurulu’nca düzenlenen mali rapor ile bilanço ve gelir gider çizelgesi hakkındaki inceleme sonuçlarını ve önerilerini Genel Kurul’a sunmak.

Dernek işlerinin mevzuat esasları içinde yürütülüp yürütülmediğini denetlemek ve raporlarında belirtmek.

Derneğin Gelir Kaynakları- Giriş ve Yıllık Ödentilerin Belirlenme Şekli: 
Madde 19: Derneğin gelir kaynakları şunlardır:

19.1. Giriş Ödentisi: Üyelik için başvuru sırasında bir defaya mahsus olmak üzere alınan giriş ödentisidir.

19.2. Yıllık Ödenti: Yıllık olarak üyelerden alınan ödentidir.

19.3. Derneğe yapılan bağışlar ve yardımlar.

19.4. Dernekçe tertip edilen sosyal faaliyetler, piyango, konser, konferans vb. etkinliklerden elde edilen gelirler.

19.5. Derneğin mal varlıklarından elde edilebilecek gelirler.

19.6. Derneklerle ilgili mevzuata aykırı olmamak şartı ile derneğe yapılacak diğer yardımlar.

19.7. Proje gelirleri

19.8. Danışmanlık hizmetleri gelirleri

Giriş ve Yıllık ödentinin belirlenme şekli, Gerçek ve Tüzel Kişi üyelik giriş ve yıllık ödentileri her yıl yönetim kurulunca tespit edilerek üyelere duyurulur. Ödentilerin tahsili, takibi ve muhasebeleştirilmesi de yönetim kurulunca yerine getirilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri:

Madde 20:
Dernek, kişi veya kurumlara borçlanabilir. Ancak bunun genel kurulca görüşülerek kabul edilmesi ve Yönetim kuruluna yetki vermesi gereklidir

Gelir ve Giderlerde Usul: 
Madde 21: Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır.

Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri Yönetim Kurulu kararı ile bastırılır.

Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.

Derneğin İç Denetimi: 
Madde 22: Dernekte iç denetim esastır. Genel kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim Kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Defter ve Kayıtlar: 
Madde 23: Dernek 5253 sayılı Dernekler yasası ve bu yasaya dayanılarak çıkartılan Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen defterleri, söz konusu yasa ve yönetmeliklerde öngörülen şekilde tutar. 
Bu defterlerin Noterden veya İl dernekler biriminden tasdikli olması ve kullanılması şarttır.

Dernek Tüzel Kişiliğinin Sona Ermesi (Fesih ve Tasfiye): 
Madde 24: Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih hakkındaki kararlar, hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır.

24.1. Tasfiyenin dernek tüzüğünde gösterilen esaslara göre yapılması: 
Derneğin para, mal ve haklarının devri, son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.

Tasfiye kurulu, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında varsa derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda borçlulardan alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan para ve mallar son Genel Kurul toplantısında kararlaştırılan kuruma devredilir.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Madde 24.2. Tasfiyenin mahkeme kararı ile yapılması:
Tüzükte tasfiyenin ne şekilde yapılacağının Genel Kurul kararına bırakıldığı hallerde, genel kurul tarafından bir karar alınmamış veya genel kurul toplanamamış veya son yönetim kuruluna yapılan tebligata rağmen tasfiye işlemleri yapılmamışsa yahut dernek mahkeme kararı ile feshedilmişse, derneğin bütün para, mal ve hakları, mahkeme kararıyla bulunduğu ildeki amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Bu durumda derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi mahkeme kararında belirtilen esaslara göre yapılır ve tasfiyenin tamamlanmasını müteakip, durum ilgili mülki idare amirliğine bildirilir.

Tüzük Değişikliği: 
Madde 25: Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

BİLGİ BANKASI

Türkiye Hidrojen Teknolojileri Stratejisi ve Yol Haritası

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından "Türkiye Hidrojen Teknolojileri Stratejisi ve Yol Haritası" yayımlanmıştır....

TEİAŞ Elektrik Üretim İstatistikleri 2021

TEİAŞ Elektrik Üretim İstatistikleri 2021...

Avrasya Kojenerasyon Konferansı Sunumları- 7 Nisan 2021

7 Nisan tarihinde gerçekleşen Avrasya Kojenerasyon Konferansı sunumlarına ulaşmak için kişinin üstüne tıklayabilirsiniz. ...

Enerji Üretiminde Kazan Teknolojisi ve Yerli Kazan İmalatı Webinarı

Enerji Üretiminde Kazan Teknolojisi ve Yerli Kazan İmalatı Webinarı 24 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşti....

Türkiye’nin Enerji Verimliliği Potansiyeli ve Kojenerasyonun Katkıları Webinarı

KojenTürk tarafından düzenlenen "Türkiye’nin Enerji Verimliliği Potansiyeli ve Kojenerasyonun Katkıları" webinarı, 24 Kasım Salı günü Zoom platformu ü...
E-Mail listemize abone olun.
Medya Partneri